Konkurs „Sensoryczne zwierzątko”

KONKURS PLASTYCZNY “ SENSORYCZNE ZWIERZĄTKO”

 Zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola do udziału  w konkursie.

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu:

Organizatorkami konkursu są nauczycielki Przedszkola 105 – Agnieszka Świderska i  Justyna Chmura.

II. Cele konkursu:

1. Zaprezentowanie ciekawych prac sensoryczno-plastycznych wykonanych przez przedszkolaków.

2. Rozwijanie zdolności manualnych.

3. Uwrażliwianie dziecka na dotyk pod postacią różnorodnych materiałów.

4. Promowanie własnych pomysłów.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki  z naszego przedszkola.
  2. Udział w konkursie polega na wykonaniu jednej interesującej pracy sensoryczno-plastycznej (praca wypukła lub płaska o różnej, ciekawej fakturze) ukazującej postać zwierzątka sensorycznego wybranego przez dziecko
  3. Materiał wykonania: dowolna forma zastosowanych materiałów płaskich lub wypukłych
  4. Na odwrocie pracy  naklejamy kartkę z komputerowo przygotowanymi danymi dziecka:

imię i nazwisko dziecka – 

wiek dziecka 

10. Czas trwania konkursu:  17 maja  

Prace składamy u Pani Justyny lub Pani Agnieszki

IV.  Rozstrzygnięcie konkursu:

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od daty jego zakończenia
  2. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 

 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka

w konkursie sensoryczno – plastycznym” pt. Sensoryczne zwierzątko

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………..
w konkursie sensoryczno-plastycznym pt. „
Sensoryczne zwięrzątko” organizowanym przez Przedszkole 105 we Wrocławiu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie pracy konkursowej na stronie internetowej .

……………………………………………….……………

data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna