Przedszkole nr 105 „Szczepinek” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.szczepinek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.08.22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.02.14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Wójcik, e-mail: szczepinek105@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 717986924 wew. 103. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola nr 105 „Szczepinek” we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Poznańskiej 24 we Wrocławiu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do przedszkola prowadzi jedno wejście główne przeznaczone dla użytkowników budynku oraz gości/interesantów.

Drugie wejście usytuowane od strony bramy wjazdowej na teren przedszkola jest wejściem gospodarczym przeznaczonym dla pracowników oraz firm zaopatrzeniowych/usługowych.
Do obu wejść prowadzą schody, przy których nie ma podjazdów dla wózków.
Wejście główne stanowiące dwie pary drzwi nie jest wyposażone
w system informacji naprowadzającej dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wewnętrzne drzwi wejścia głównego do budynku wyposażone są
w system kontroli dostępu. Rodzice /osoby upoważnione do odbioru dzieci z placówki otwierają drzwi wewnętrzne za pomocą kodu dostępu.

Inne osoby (goście, interesanci) mogą wejść do budynku sygnalizując ten zamiar pracownikowi dyżurującemu za pomocą dzwonka znajdującego się po prawej stronie przy drzwiach zewnętrznych do budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i szatnia dziecięca oraz pomieszczenia na parterze. Na piętro prowadzą schody, które nie są wyposażone w urządzenia typu pochylnie, platformy schodowe.
W budynku nie ma też windy osobowej. Przedszkole nie posiada toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się po drugiej stronie ulicy Poznańskiej.

Do budynku można wejść z psem asystującym. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących. 

Brak tłumacza języka migowego.

Możliwość skorzystania z alternatywnej formy komunikacji poprzez osobisty kontakt z pracownikiem na poziomie wejścia do budynku.

 

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij