Zalecenia do współpracy z Rodzicami i pracy z dzieckiem w domu

Zalecenia do współpracy z Rodzicami i pracy z dzieckiem w domu

  1. Systematyczna praca z dzieckiem w domu na podstawie ćwiczeń zamieszczonych  w zeszycie do zajęć logopedycznych lub udostępnionych pocztą elektroniczną na wskazany w Zgodzie na udział dziecka w terapii logopedycznej adres e-mail. Działania podejmowane na terapii wymagają utrwalania w domu (na bieżąco), w przeciwnym razie terapia może być mniej efektywna lub nieefektywna.
  2. Konieczność przynoszenia na zajęcia zeszytu, w którym zamieszczane będą ćwiczone materiały (do utrwalania w domu). Jeśli terapeuta zdecyduje, że noszenie zeszytu nie jest obligatoryjne – Rodzic zostanie poinformowany.
  3. Informacja o potrzebie skontaktowania się Rodzica z logopedą (bądź umówienia spotkania) zostanie wpisana do zeszytu zajęć logopedycznych lub przekazana przez wychowawców.
  4. Spotkania z logopedą odbywają się po uprzednim kontakcie e-mailowym zawierającym propozycję terminu oraz imię i nazwisko dziecka. Adres e-mail logopedy i dni, w których odbywają się konsultacje dostępne są na stronie internetowej placówki.
  5. Stosowanie się do zaleceń logopedy, w tym przeprowadzenia dodatkowych badań            i konsultacji u innych specjalistów (terapeutów, lekarzy – jeśli zajdzie potrzeba).
  6. O fakcie wypisania dziecka z zajęć logopedycznych w związku z zakończeniem terapii Rodzic zostanie poinformowany osobiście, pisemnie w zeszycie bądź poprzez e-mail podany w Zgodzie.
  7. Z racji charakteru terapii logopedycznej dzieci chore (zakatarzone, kaszlące) nie uczestniczą w zajęciach.

Działania podejmowane na zajęciach logopedycznych wymagają utrwalania w domu (na bieżąco), systematyczna praca z dzieckiem przynosi najbardziej optymalne efekty. 

Głównym terapeutą dziecka jest Rodzic, który pod kierunkiem specjalisty ma decydujący wpływ na rozwój mowy dziecka.

Brak współpracy ze strony Rodzica wiąże się ze znacznym obniżeniem skuteczności terapii.