Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na styczeń

1. Płynie czas

Dziecko :

 •  śpiewa piosenkę
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego
 • wymienia po kolei nazwy dni tygodnia
 • przelicza elementy, porządkuje zbiory
 • opowiada o tradycjach noworocznych

2. Sport to zdrowie

Dziecko:

 • kreśli linie po śladzie zgodnie z podanym kierunkiem
 • śpiewa piosenkę 
 • zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, tanecznych, naśladowczych
 • ćwiczy spostrzegawczość
 • wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją 
 • porządkuje zbiory wg. rosnącej liczby elementów

 

3. Młodsi i starsi 

Dziecko:

 • czyta globalnie wyraz but, poznaje głoskę B, b
 • poznaje zjawiska przyrodnicze obserwuje i omawia je
 • rozwija poczucie szacunku w stosunku do osób starszych
 • kształtuje poczucie odpowiedzialności za swoje czyny oraz jest za swoje czyny oraz jest uwrażliwiane  na koniecznosć niesienie pomocy osobom starszym 

4. Dbam i zdrowie

Dziecko:

 • rozwiązuje zagadki muzyczne
 • wypowiada się na określony temat
 • śpiewa piosenkę
 • koloruję według kodu
 • rozwiązuje zagadki słuchowe
 • poznaje właściwe nawyki żywieniowe i zasady zdrowego stylu życia
 • rozumie racjonalny  sposób odżywiania się i zdrowego stylu życia
 • rozwija umiejętność rozróżniania zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych