Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na czerwiec

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc czerwiec

Tematyka:

1. ZNAMY RÓŻNE ZAWODY (dziecko):

– słucha wiersza

– wypowiada się na określony temat

– nazywa wybrane zawody

– zapoznaje się z dawnymi zawodami i ich atrybutami

– dzieli nazwy na sylaby

– rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysłu dotyku

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

– aktywnie uczestniczy w zabawie

– rozwija kreatywność podczas wykonywania pracy plastycznej

 2. JESTEM MALARZEM (dziecko):

– ogląda albumy i wypowiada się na temat treści obrazków

– wie kim jest malarz

– wypowiada się na temat pracy malarza 

– interesuje się sztuką

– klasyfikuje według koloru

– przelicza w zakresie dostępnym dzieciom 

– ilustruje ruchem treść piosenki

– rozwija sprawność manualną

3. RÓŻNE POJAZDY (dziecko):

– wymieni pojazdy lądowe, wodne i powietrzne

– jest skoncentrowane na wykonaniu zadania

– poprawnie wykonuje zadania i ćwiczenia ruchowe

– zna numery alarmowe

– składa obrazek z części w całość

– z uwagą słucha na temat pojazdów dawniej i dziś

– prawidłowo wykonuje ćwiczenie grafomotoryczne

4. ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE (dziecko):

– wypowiada się pełnymi zdaniami

– układa opowiadanie w oparciu o obrazki

– potrafi improwizować ruchem

– utrwala zasady bezpiecznej zabawy w czasie wakacji

– pamięta układ przedmiotów i odgaduje którego brakuje

– liczy w zakresie dostępnym dzieciom

– wykonuje prace plastyczną różnymi technikami