Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 105 „Szczepinek”

we Wrocławiu.


Procedura wchodzi w życie z dniem 6.05.2020 i będzie obowiązywać do odwołania stanów zagrożenia Koronawirusem (SARS-CoV-2) przez MZ i MEN oraz GIS.

Celem wprowadzenia procedury jest zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków przebywania na terenie placówki.

 1. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta.
 2. Potwierdzeniem zapisów ust. l jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr l do niniejszej
 3. Do przedszkola w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci rodzica
  /opiekuna prawnego, który przedstawi oświadczenie pracodawcy
  o konieczności jego powrotu do pracy.
 4. Do przedszkola w trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora przedszkola podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii.
 5. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny.
 6. Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w przedszkolu zobowiązuje się do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
 7. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe (z rodziny, w której nikt nie jest objęty kwarantanną) bez objawów infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione i/lub zaropiałe oczy, osłabienie (bez względu na etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do przedszkola.
 8. W przypadku, gdy podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy podejrzane objawy chorobowe u dziecka, dziecko zostanie odizolowane od reszty dzieci w osobnym pomieszczeniu (izolatka),
  a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego (max. do 1 godziny) odebrania dziecka z przedszkola.
 9. Pomieszczeniem wydzielonym na izolatkę jest gabinet intendenta, wyposażony w leżak oraz odpowiednie środki ochrony osobistej
  i dezynfekujące. W izolatorium dziecko pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika do momentu odebrania go przez rodzica. 
 10. Jeśli dziecko ma jakikolwiek objaw infekcji po powrocie z przedszkola rodzic zobowiązany jest do przekazania informacji zwrotnej do przedszkola.
 11. Grupa dzieci nie może przekroczyć liczby 12 dzieci na oddział tj.
  1 dziecko na 4m2 powierzchni  sali wliczając meble i zabawki. W sali, w której przebywać będą dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 12. W czasie obowiązywania niniejszej procedury tworzone są nowe grupy przedszkolne. Dzieci przydzielane są do nowych grup, do których jest też przydzielonych dwóch nauczycieli (w systemie zmiennym), woźna,
  a w przypadku grupy najmłodszej również pomoc nauczyciela. W razie nieobecności przydzielonego do grupy pracownika zastępstwo ustalane jest przez wicedyrektora placówki.
 13. Dzieci z grupy najmłodszej nie będą leżakować.
 14. Jeżeli w trakcie uczęszczania dziecka do przedszkola u pozostałych członków Rodziny wystąpi zachorowanie na koronawirusa rodzice/opiekunowie niezwłocznie informują telefonicznie o tym placówkę przedszkolną.
 15. Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane z przedszkola przez jednego rodzica/ opiekuna prawnego bez osób towarzyszących. Dziecko
  z holu odbierane jest przez pracownika przedszkola i zaprowadzane na salę. Obowiązuje zakaz wchodzenia do szatni i do innych pomieszczeń przedszkola.
 16. Po wejściu do holu przedszkola rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk przy pomocy dostępnego przy drzwiach wejściowych płynu do dezynfekcji rąk.
 17. Dzieci nie dezynfekują rąk. Myją ręce wodą z mydłem po wejściu do sali przedszkolnej, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 18. Dzieciom po przybyciu do przedszkola oraz w razie zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych w ciągu dnia będzie dokonywany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym.
 19. Rodzic /opiekun prawny jest zobowiązany do przebywania na terenie placówki w swojej osobistej maseczce i rękawiczkach jednorazowych.
 20. Bezpośrednie konsultacje nauczycieli z rodzicami/opiekunami są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku potrzeby porozmawiania z nauczycielem kontakt odbywać się będzie
  z wykorzystaniem domofonu w holu przedszkola.
 21. Dzieci będą przyjmowane do Przedszkola wyłącznie do godziny 8.30. Po tej godzinie nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w danym dniu w przedszkolu.
 22. W godzinach od 8.30 do 14.30 przedszkole pozostaje zamknięte dla osób z zewnątrz. Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod nr tel. 71 7986924 wew. 141 lub 103.
 23. Osoby z zewnątrz, chcące wejść do przedszkola sygnalizują tą konieczność za pomocą dzwonka znajdującego się po prawej stronie drzwi wejściowych.
 24. O potrzebie przyprowadzenia dziecka należy poinformować dyrektora lub wicedyrektora placówki z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godziny 14.00.
 25. W przedszkolu dzieci przebywają bez maseczek. Rodzice są zobowiązani do zabrania ze sobą maseczki, w której dziecko przybyło do placówki. Maseczka dziecka nie może pozostać na terenie placówki.
 26. Dzieci do placówki nie mogą przynosić żadnych zabawek, pluszaków, picia i jedzenia.
 27. Z dystrybutorów wody znajdujących się na salach, dzieci mogą korzystać pod nadzorem nauczyciela.
 28. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego. Zachowana będzie zmianowość grup przebywających
  w ogrodzie. Sprzęt na placu zabaw zostanie zabezpieczony przed używaniem (brak możliwości dezynfekcji).
 1. Zabronione są wyjścia dzieci poza teren placówki oraz wycieczki.
 2. Dzieci spożywają posiłki w przydzielonych do danej grupy salach. Dzieci siedzą max. po 3 osoby przy 6 osobowych stolikach. Po każdym posiłku stoły i krzesła są dezynfekowane, a naczynia myte i wyparzane
  w zmywarce.
 3. Sale są wietrzone co godzinę lub w razie możliwości pogodowej stale jest otwarte okno.
 4. Codziennie po skończeniu pracy na salach dokonywana jest dezynfekcja zabawek.
 5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi
 6. Pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, fartuchy
  z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka).
 7. Pracownicy obsługi przeprowadzają codzienną dezynfekcję ze szczególnym uwzględnieniem toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i krzesełek, włączników itp. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji i niezbędnego wietrzenia sali po przeprowadzonych pracach.
 8. Nauczyciele są zobowiązani do pilnowania, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, do zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk oraz do dawania właściwego przykładu.

Na terenie placówki odstępy między osobami dorosłymi powinny wynosić minimum 2 metry. Zakazuje się również tworzenia zgromadzeń osób dorosłych jak i dzieci podczas pobytu w przedszkolu.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij