Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania Przedszkola nr 105 „Szczepinek” we Wrocławiu w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego.


Procedura wprowadzona w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID- 19 – na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi zmianami,

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

 Cel procedury

Przygotowanie pracowników, rodziców i innych osób współpracujących
z placówką do realizacji zadań zawodowych w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym obowiązującym w związku pandemią wirusa COVID-19.

Ogólne zasady funkcjonowania przedszkola

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu
i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w placówce obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa:

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu
  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18 we Wrocławiu odpowiada dyrektor zespołu.
 2. W placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00. Dzieci do przedszkola przyprowadza się do godz. 8.30. Po tej godzinie nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w danym dniu w przedszkolu.
 4. W godzinach od 8.30 do 14.30 przedszkole pozostaje zamknięte dla osób z zewnątrz. Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod nr tel. 71 7986924 wew. 141 lub 103.
 5. Osoby z zewnątrz, chcące wejść do przedszkola sygnalizują tą konieczność za pomocą dzwonka znajdującego się po prawej stronie drzwi wejściowych.
 6. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe (z rodziny, w której nikt nie jest objęty kwarantanną) bez objawów infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione i/lub zaropiałe oczy, osłabienie (bez względu na etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do przedszkola.
 7. W przypadku, gdy podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy podejrzane objawy chorobowe u dziecka, dziecko zostanie odizolowane od reszty dzieci w osobnym pomieszczeniu (izolatka),
  a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego (max. do 1 godziny) odebrania dziecka z przedszkola.
 8. Pomieszczeniem wydzielonym na izolatkę jest gabinet intendenta, wyposażony w leżak oraz odpowiednie środki ochrony osobistej
  i dezynfekujące. W izolatorium dziecko pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika do momentu odebrania go przez rodzica. 
 9. Jeśli dziecko ma jakikolwiek objaw infekcji po powrocie z przedszkola rodzic zobowiązany jest do przekazania informacji zwrotnej do przedszkola.
 10. Wyznacza się „strefę bezpieczeństwa” poza którą, na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie pracownicy przedszkola oraz przyjęte do placówki dzieci. Strefą tą jest przedsionek wejścia głównego na teren placówki oraz hol.
 11. W strefie odbywa się przyjęcie i wydanie dziecka do/z placówki oraz pomiar temperatury ciała dziecka (za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego).
 12. Jeżeli zmierzona temperatura ciała dziecka przekracza 37°C lub dziecko wykazuje widoczne objawy chorobowe placówka ma prawo odmówić przyjęcia.
 13. Każda osoba wchodząca do placówki lub strefy bezpieczeństwa ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz używania osłony ust i nosa.
 14. Na terenie placówki nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci i pracowników.
 15. Dzieci nie dezynfekują rąk. Myją ręce wodą z mydłem po wejściu do sali przedszkolnej, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 16. Pracownicy uczestniczący w odbiorze i wydaniu dziecka do/z placówki zobowiązani są nosić środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki, przyłbicę).
 17. Zakazuje się wnoszenia na teren placówki przez dzieci zabawek
  i wszelkich zbędnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (wytyczne GIS)
 18. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce (dotyczy dzieci nowo przyjętych) rodzic/opiekun (za zgodą wicedyrektora przedszkola) może przebywać na terenie placówki
  z zachowaniem wszystkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk) – szatnia przedszkolna. Dotyczy to tylko osób zdrowych, nie przebywających na kwarantannie, jak również tych, które nie miały kontaktu z osobami chorymi, podejrzanymi o zachorowanie lub przebywającymi na kwarantannie/izolacji domowej.
 19. Rodzice i opiekunowie prawni oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka, przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązane są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
 20. Zajęcia odbywają się tylko w budynku i na terenie przedszkola/zespołu szkolno – przedszkolnego.
 21. Wszyscy pracownicy mają obowiązek monitorować zewnętrzne objawy stanu zdrowia dzieci.
 22. W razie zaobserwowania objawów choroby lub złego samopoczucia dziecka nauczyciel natychmiast informuje dyrektora/wicedyrektora
  o zaobserwowanych zagrożeniach oraz organizuje się odprowadzenie dziecka przez personel pomocniczy do wydzielonego pomieszczenia lub wyznaczonego miejsca wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej
  i płyn dezynfekujący, z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób (izolatorium).
 23. Personel przedszkola ocenia stan zdrowia, mierzy temperaturę, informuje rodziców dziecka i dyrektora/wicedyrektora o jego stanie zdrowia.
 24. W przypadku braku kontaktu z rodzicem dyrektor/wicedyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną i Policję.
 25. W razie pogarszającego się stanu zdrowia dziecka i braku możliwości kontaktu z rodzicem/opiekunem pracownik placówki niezwłocznie kontaktuje się z numerem alarmowym 112, jednocześnie informując dyspozytora o braku możliwości kontaktu z rodzicem/opiekunem
 26. Rodzice są zobowiązani do odebrania z placówki dziecka, które źle się czuje, ma podwyższoną temperaturę, kaszel, duszności, a także do nieposyłania do przedszkola chorego dziecka lub posiadającego podobne objawy.
 27. Rodzic lub opiekun ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrekcji placówki, że któryś z domowników mógł mieć kontakt z osobą zarażoną COVID-19, u dziecka wystąpiły objawy chorobowe lub rodzina została objęta kwarantanną.
 28. W przypadku powzięcia informacji o możliwości zakażenia dziecka lub członka jego rodziny dyrektor/wicedyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, organ prowadzący oraz organ nadzorujący placówkę.
 29. Dyrektor/nauczyciel może zażądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe w dniu powrotu do przedszkola po przebytej chorobie.
 30. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci i pracowników.
 31. Z dystrybutorów wody znajdujących się na salach, dzieci mogą korzystać pod nadzorem nauczyciela.
 32. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z terenów zespołu szkolno – przedszkolnego, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów zdezynfekowanych, dopuszczonych do użytku przez wicedyrektora. Pozostałe sprzęty będą wyłączone z użytku (otaśmowane).
 33. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi
 34. Pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, fartuchy
  z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka).
 35. Pracownicy obsługi przeprowadzają codzienną dezynfekcję ze szczególnym uwzględnieniem toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i krzesełek, włączników itp. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji i niezbędnego wietrzenia sali po przeprowadzonych pracach.
 36. Nauczyciele są zobowiązani do pilnowania, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, do zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk oraz do dawania właściwego przykładu.
 37. Na terenie placówki odstępy między osobami dorosłymi powinny wynosić minimum 1,5 m. Zakazuje się również tworzenia zgromadzeń osób dorosłych, jak i dzieci podczas pobytu w przedszkolu.
 38. Do przedszkola nie wprowadza się hulajnóg, rowerów i innych środków transportu, należy pozostawić je przed wejściem do przedszkola przy stojakach z odpowiednim zabezpieczeniem.

Obowiązki Rodziców:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się
  i bezwzględnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie przedszkola dostępnymi na stronie internetowej: szczepinek.pl
 2. Rodzice/opiekunowie przestrzegają podanych procedur bezpieczeństwa oraz niezwłocznie informują przedszkole, jeżeli domownicy zostaną objęci kwarantanną lub izolacją domową.
 3. Wyłącznie rodzice dzieci nowo przyjętych, jeżeli jest to konieczne mogą w okresie adaptacyjnym wejść z dzieckiem na teren przedszkola w celu pomocy dziecku w przebraniu się i odprowadzenia do sali. Pozostali rodzice oraz osoby postronne, jeżeli nie mają zgody dyrektora zespołu lub wicedyrektora przedszkola, nie mogą przebywać na terenie placówki. Okres adaptacyjny wynosi 3 tygodnie.
 4. Rodzice/opiekunowie przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki. Rodzic jest zobowiązany sprawdzić czy dziecko nie wnosi zbędnych rzeczy w kieszeniach lub plecaku/torbie. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 5. Rodzice powinni przygotować dziecko na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu.
 6. Rodzice powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Przypominać o zachowaniu dystansu od innych osób.
 7. Rodzice/opiekunowie oraz osoby upoważnione przyprowadzający
  i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 m oraz do noszenia maseczki ochronnej.
 8. W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilku osób – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika przedszkola/zespołu.
  W przypadku braku możliwości odebrania telefonu z placówki, należy pilnie oddzwonić.
 10. W razie pogarszającego się stanu zdrowia dziecka i braku możliwości kontaktu z rodzicem/opiekunem pracownik placówki niezwłocznie kontaktuje się z numerem alarmowym 112, jednocześnie informując dyspozytora o braku możliwości kontaktu z rodzicem/opiekunem

 

Ważne numery telefonów:

Infolinia

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Kontakt do Oddziału Epidemiologii PSSE we Wrocławiu:

 

 • do godziny 15:00 Oddział Epidemiologii tel. 693 900 908 lub 71 361 42 90 wew. 5
 • po godzinie 15:00 numer alarmowy Oddziału Epidemiologii: 603 720 579
 • osoby dorosłe Izba Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu (Oddział Chorób Zakaźnych) tel. 71 39 57 520
 • dzieci Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2- 2a tel. 71 770 31 51

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Przedszkolu 105 od dnia
  01 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola i zespołu oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.
 3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij