Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny Wiosenny kwiat

KONKURS PLASTYCZNY
,,WIOSENNY KWIAT”
Regulamin konkursu:
1. CELE KONKURSU:
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
• zainteresowanie dzieci zmianami zachodzącymi w
przyrodzie wiosną,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci,
• wzmocnienie wiary we własne możliwości.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) uczestnikami konkursu są dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli we
Wrocławiu,
b) forma pracy: przestrzenna; technika- dowolna;
c) maksymalnie dwie prace z placówki; każda z prac powinna mieć
jednego autora i opiekuna (nauczyciela),
d) każda z prac powinna posiadać metryczkę z następującymi danymi:
imię i nazwisko dziecka; wiek autora pracy; imię i nazwisko nauczyciela
oraz adres e-mail; numer i adres placówki (lewy, dolny róg kartki),
e) do prac należy dołączyć zgody rodziców na udział w konkursie- prace
bez dostarczonej zgody nie będą brały udziału w konkursie (załącznik nr
1),
f) 0rganizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego, publicznego wykorzystania nadesłanych prac. Prace konkursowe przechodzą na własność
organizatora.
Kryteria prac:
– pomysłowość
– estetyka
– samodzielność wykonania
3. PRACE KONKURSOWE NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ LUB
DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO DNIA 31.03.2023r. (data wg
stempla pocztowego)
ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18- Przedszkole nr 105
53-630 Wrocław, ul. Poznańska 24
z dopiskiem „WIOSENNY KWIAT”
Ogłoszenie wyników nastąpi 02.04.2023 r.
Nadesłane prace zostaną wyeksponowane w holu przedszkolnym,
a NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE PRACE
zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola
http://www.szczepinek.pl/
PRZEDSZKOLA NR 105 „SZCZEPINEK”
od 07.04 2023 r. do 14.04. 2023 r.
4. Dyplomy dla uczestników i nauczycieli przekazane zostaną drogą
elektroniczną, natomiast laureaci (1, 2,3) miejsca otrzymają nagrody
wraz z dyplomami osobiście (opiekunowie zostaną poinformowani o
dacie i godzinie odbioru nagród).
5. Organizatorem konkursu jest:
Przedszkole nr 105 ,,SZCZEPINEK”.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu : Klaudia
Dziubałtowska