PLAN PRACY PRZEDSZKOLNEGO KOŁA LOP W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PLAN PRACY PRZEDSZKOLNEGO KOŁA LOP W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Celem działalności Przedszkolnego Koła LOP jest:

-kształtowanie właściwego stosunku dzieci do przyrody,

-pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony,

-zachęcanie do udziału w konkursach przyrodniczo-ekologicznych i projektach,

-zdobycie i poszerzenie wiedzy przez przedszkolaki z zakresu edukacji ekologicznej,

-zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi,

-zachęcanie do oglądania filmów oraz oglądania czasopism i książek o tematyce przyrodniczo- ekologicznej.

 

Sposób realizacji planu:

  1. Prowadzenie zajęć edukacji przyrodniczej w grupach z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych tematycznie związanych z ekologią, dokonywanie pomiarów, obserwacji, doświadczeń itp.
  2. Organizowanie: wycieczek, lekcji terenowych, konkursów ekologicznych, inscenizacji, tworzenie wystaw prac plastycznych i fotograficznych.
  3. Udział w akcjach i działaniach ekologicznych.
  4. Umieszczanie informacji na internetowej stronie szkoły.
  5. Prowadzenie prelekcji na tematy ekologiczne przez zaproszonych gości.

 

Termin realizacji: od lutego 2023 do czerwca 2023 i kontynuacja w kolejnych latach szkolnych.

Uczestnicy: przedszkolaki z grup 2,  3, 4 i 5, nauczyciele, rodzice przedszkolaków.

 

Przedszkolak kształci postawy dotyczące:

– przyjaznego stosunku do przyrody,

– aktywności w praktycznych działaniach na rzecz środowiska,

– przestrzegania i propagowania zdrowego stylu życia,

– rozpowszechniania idei ochrony przyrody wśród dzieci i osób dorosłych,

– umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

 

Zaplanowane działania:

Termin realizacji

Zadania

Osoby odpowiedzialne

luty

– opracowanie i umieszczenie na stronie placówki planu pracy koła

 

J. Bąk, M. Poprawa

marzec

-konkurs fotograficzny- Wiosna na naszym osiedlu

– wizyta w PSZOKu- zajęcia dot. segregacji odpadów

– Wyjścia po okolicy – ćwiczenia w rozpoznawaniu gatunków roślin i zwierząt

– stworzenie  kącika przyrodniczego

M. Poprawa, J. Bąk

J. Bąk, M. Poprawa

Nauczycielki grup

 

kwiecień

– Wiosenne prace porządkowe – sadzenie kwiatków w gazonach przedszkolnych

– Pokaz mody ekologicznej- stworzenie kostiumu z materiałów z recyklingu

– Obchody Dnia Ziemi

– Tydzień Czystości Wód (1-7.04.) – woda w życiu człowieka. Znaczenie wody, konieczność oszczędzania wody.

J. Bąk

J. Bąk, M. Poprawa

K. Dziubałtowska

Nauczycielki grup

maj

– wycieczka do Zielonej Zagrody- poznanie pracy gospodarza, zasadzenie roślinki

– Święto Polskiej Niezapominajki 15 maja

– Pejzaże Polski – konkurs plastyczny

Nauczycielki grup

Nauczycielki grup

J. Bąk

czerwiec

-5 czerwca – Obchody Dnia  Ochrony Środowiska

– Spotkanie z osobami związanymi z ochroną przyrody

– Dni Lasu – zajęcia na temat lasów i ich ochrony

– podsumowanie działalności koła

Nauczycielki grup

J. Bąk

J. Bąk, M. Poprawa

J. Bąk, M. Poprawa

 

Przewidywany efekt ekologiczny realizowanego planu:
-Zdobycie przez przedszkolaki szerokiej wiedzy na temat ekologii; zasad ochrony środowiska.
-Podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród przedszkolaki, rodziców.
-Wykorzystanie zdobytej przez przedszkolaki wiedzy w praktyce np. zdobycie umiejętności właściwego segregowania odpadów, oszczędzania wody i energii, pielęgnowania roślin, opiekowania się zwierzętami.
-Dbałość o przyrodę na co dzień.
 

Koordynatorzy Programu:

Joanna Bąk, Marta Poprawa